Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale. For persondatapolitik se nederst på siden.

DS SMITH PACKAGING – STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. INDLEDNING

a) ”DS Smith”, ”vi” eller ”vores” betyder DS Smith Packaging Denmark A/S ”I” eller ”jer” betyder den, som vi leverer varer og tjenesteydelser til (”Varer”), og ”os” er DS Smith og jer.

b) DS Smith er registreret som selskab i Danmark med CVR-nummer 21 15 37 02, og vi er beliggende Åstrupvej 30, 8500 Grenå, Danmark.

c) Vi har afgivet et tilbud (”Tilbud”) og/eller sendt en ordrebekræftelse på vores aftale om levering af Varer (”Ordrebekræftelse”). Disse leveringsbetingelser (”Betingelser”) er gældende for og regulerer såvel Tilbud som Ordrebekræftelse, dog undtaget de tilfælde hvor Betingelserne er specifikt fraveget i Ordrebekræftelsen), ligesom Tilbud og Ordrebekræftelse omfatter:

En definition af Varerne (hvis ikke gælder vores standard specifikationer) den aftalte pris, inklusiv leveringsomkostninger, og leverings- eller afhentningsoplysninger.

d) Ordrebekræftelsen og Betingelserne (samlet ”Aftalen”) udgør den samlede aftale og erstatter enhver tidligere aftale, som vi måtte have med jer. Aftalen kan ikke gyldigt ændres, medmindre ændringerne er skriftligt aftalt og enten underskrives eller på anden vis tilgås af personer som kan repræsentere henholdsvis DS Smith og jer.

e) Medmindre vi udtrykkeligt og skriftligt aftaler andet, er disse Betingelser gældende for enhver aftale mellem os, således at eventuelle betingelser fremsat i andre tilbud, kataloger, prislister, bestillinger, Ordrebekræftelsen eller ethvert andet dokument (såsom men ikke begrænset til indkøbsbetingelser, som medsendes fra jeres side ved bestilling, og som I påstår finder anvendelse ved indkøbsordre) skal findes ikke at have gyldighed for det køb, I gør hos os.

2. ANNULLERING OG ÆNDRING

a) I kan til enhver tid annullere jeres ordre, før levering har fundet sted. Hvis I annullerer en ordre, kan I af DS Smith blive pålagt at betale et rimeligt afbestillingsgebyr, som omfatter betaling for det arbejde, DS Smith har udført i henhold til Aftalen, de omkostninger vi har afholdt, eventuelle andre omkostninger, som vi i øvrigt er forpligtet til at betale, samt vores tabte fortjeneste ved annulleringen af ordren.

b) Hvis I anmoder DS Smith om at foretage ændringer i jeres ordre, og der er enighed om en prisændring samt ændring i tidshorisonten for levering, accepterer vi at sikre levering i overensstemmelse med de aftalte ændringer.

c) Efter indgåelsen af Aftalen har vi ret til at ændre den aftalte pris til brug for dækning af væsentligt øgede udgifter til materialer og arbejdskraft eller andre omkostninger, som vi har påtaget os for at opfylde din ordre, herunder ændringer i fragtomkostninger. Vi er også berettigede til at foretage udskiftning af Varer og delprodukter med egnede, alternative materialer, uden at I orienteres herom eller anmodes om at godkende dette, medmindre udskiftning resulterer i en forsinkelse af leveringstidspunktet. I sådanne tilfælde giver vi jer besked om længden af den forventede forsinkelse forud for vores opfyldelse af Aftalen. Hvis vi ikke er i stand til at opfylde ordren inden for rimelig tid på grund af utilgængelighed af materialer – uden for vores rimelige kontrol - kan vi helt eller delvist annullere ordren, uden at vores annullering af ordren skaber nogen forpligtelser overfor jer.

3. PRIS

a) Medmindre andet er specifikt angivet, skal I i tillæg til den aftalte pris, inklusiv leveringsomkostninger, betale:

 • moms (og tilsvarende afgifter), import- og eksportafgifter samt enhver anden skat, afgift eller gebyr af nogen art, som er gældende på noget som helst tidspunkt fra ordreafgivelse til betaling er gennemført, og som opkræves eller pålægges ordren i et land eller område (enten direkte eller indirekte) i forbindelse med salget, leverancen, leveringen eller anvendelsen af Varerne,
 • ved salg af varer: udgifter til emballage og forsikring, og
 • ved levering af ydelser som Varer: udgifter til illustrationer og layouts, designarbejde, klichéer, trykplader og udgifter til nødvendige værktøjer og forme.

4. BETALING

a) Vi fakturerer jer, når Varerne er blevet fremstillet, eller når Varerne er blevet leveret. Fakturaen skal betales indenfor 20 dage, og I kan ikke foretage modregning eller gøre modkrav gældende. Såfremt I mener at have et krav mod DS Smith, skal I straks underrette DS Smith herom, og I er forpligtet til at gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre en mindelig løsning af tvisten.

b) Vi er ikke forpligtet til at levere Varer til jer, så længe der udestår betaling for en ordre under denne Aftale eller enhver anden aftale mellem os.

c) I tilfælde af forsinket betaling kan vi opkræve renter fra jer fra forfaldsdatoen. Renten udgør Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto + 8 %, som beregnes fra forfaldsdagen, indtil betaling har fundet sted. I tillæg hertil kan vi opkræve rimelige omkostninger, som vi har pådraget os i forbindelse med jeres forsinkede betaling, jf. rentelovens §§ 9a og 9b.

d) DS Smith kan modregne ethvert beløb, som I skylder DS Smith, i ethvert beløb som vi skylder jer.

5. GARANTI, MANGLER OG ERSTATNING

a) DS Smith garanterer, at Varerne på leveringstidspunktet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder i Danmark, idet garantien ikke skal gælde for varer, specifikationer, designs, logoer, prints, kunstværker, ordrer eller andre genstande omfattet af immaterielle rettigheder, som leveres af jer eller på jeres vegne til DS Smith (”Jeres Materialer”).

b) DS Smith garanterer, at Varerne på leveringstidspunktet og i en periode på tre måneder herefter ikke er væsentlig mangelfulde på grund af materialer behæftede med mangler eller mangler ved udførelsen, idet vi garanterer, at alle ydelser vil blive udført med almindelig dygtighed og omhu, dog betinget af, at:

 • I straks underretter DS Smith om enhver mangel og detaljerne herom, når manglen bliver synlig, og
 • Varerne ikke efter vores opfattelse har lidt overlast eller været udsat for ekstra slid ved forkert eller uforsigtig brug eller opbevaring, overdreven belastning, forkert anvendelse eller lignende.

I forbindelse med ovenstående og efter at have gennemset Varerne efter returnering, kan DS Smith efter eget skøn vælge at enten reparere eller erstatte mangelfulde Varer eller alternativt tage Varerne retur og samtidig hermed tilbagebetale købesummen.

c) Enhver anden garanti, udtrykkelig eller stiltiende, skal ikke finde anvendelse.

d) Hvis I indenfor tre arbejdsdage efter levering af Varer skriftligt underretter DS Smith om almindelige mangler, kan vi efter eftersyn af Varerne, og hvis vi mener, at deres tilstand ikke er blevet forværret efter levering, og i tilfælde af vandskade at dette er blevet godkendt på følgesedlen på leveringstidspunktet, på baggrund af vores skøn, reparere eller udskifte de mangelfulde varer, eller vi kan vælge at tage dem retur og tilbagebetale købesummen til jer.

e) I forpligter jer til at erstatte og holde DS Smith skadesløs for enhver forpligtelse, tab, skader, omkostninger, gebyrer, udgifter, herunder uden begrænsning advokatsalær og andre tilsvarende udgifter knytte til retshandlinger, retskrav, krav og fordringer af nogen art afholdt af eller anlagt imod DS Smith:

 • som er lidt af DS Smith direkte eller indirekte eller i forbindelse med overtrædelse af nogen af jeres forpligtelser i henhold til Aftalen, eller enhver forsætlig misligholdelse eller forsømmelse fra jeres side, herunder forårsaget af jeres ansatte, konsulenter eller repræsentanter i forhold til Varerne,
 • som er lidt som følge af de handlinger, vi har foretaget i overensstemmelse med jeres instruktioner eller som skyldes jeres Materialer, herunder uden begrænsning ethvert krav fra tredjemand, hvis immaterielle rettigheder er overtrådt i forbindelse med leveringen af Varen.

6. LEVERING ELLER AFHENTNING

a) Enhver levering af Varerne vil ske efter bedste evne på det aftalte tidspunkt, idet vi gør opmærksom på, at der alene er tale om skønnet leverings- eller afhentningsdato. I kan kun afslå at acceptere levering efter den skønnede leveringsdato, hvis:

 • I efter datoen for modtagelsen af vores Ordrebekræftelse har sendt DS Smith en skriftlig meddelelse indeholdende en frist for levering, og
 • DS Smith skriftligt og udtrykkeligt har accepteret denne frist.

b) Når vi leverer varerne til jer, sker leveringen til kantsten, det vil sige, at vi aflæsser varerne, og at I overtager risikoen og dermed ansvaret for varerne, når de er aflæsset.

c) Hvis I undlader at modtage leverancen i overensstemmelse med Aftalen, skal I på opfordring betale enhver udgift afholdt af DS Smith til opmagasinering og ekstra transportomkostninger, ligesom DS Smith ikke kan gøres ansvarlige for evt. fejl og mangler, der opstår ved varerne grundet jeres forhold på tidspunktet for aflæsning.

d) I er ikke berettigede til at afvise leverancen, hvis den varierer fra beskrivelsen i Ordrebekræftelsen, og denne variation er uvæsentlig i forhold til Varernes anvendelse eller funktionalitet, eller der alene er tale om en variation i mængden, som ligger indenfor 10 % af den mængde, som er bestilt (”Mængde”).

e) Hvis leverancen er bestilt til at blive leveret efterhånden, udgør hver levering en særskilt Aftale, og en eller flere mangelfulde leveringer skal ikke udgøre en væsentlig misligholdelse af denne Aftale (”Mangelfulde Leveringer”), som giver jer ret til at ophæve Aftalen. I tilfælde af sådanne Mangelfulde Leveringer er I alene berettigede til at hæve Aftalen for så vidt angår den Mangelfulde Levering, når DS Smith er givet en rimelig mulighed for at afhjælpe manglerne.

7. FORSENDELSESMATERIALER

a) Vi beslutter egenhændigt, hvordan Varerne emballeres og pakkes. Pakkemateriale og indpakning medfølger uden beregning og kan ikke refunderes.

b) Modtager I Varer fra os pakket på europaller, fakturerer vi jer europallens pris ved levering.

c) Modtager I leverancer på andre typer af paller, eller modtager I leverancer med top- eller bundplader, fakturerer vi jer ligeledes for sådanne paller og topplader ved levering.

d) Andre typer af forsendelsesmaterialer, der kan identificeres som tilhørende DS Smith, er vores ejendom og skal returneres til DS Smith senest én måned efter leveringen. Returnerer I ikke materialerne, fakturerer vi jer for genanskaffelsesomkostningerne.

8. KUNDEGODKENDELSER

a) Når I leverer udformninger, prints, designs, layouts, logoer, instruktioner eller andre informationer, der skal trykkes på Varerne, er I eneansvarlige for nøjagtighed af op-lysningerne.

b) Hvor vi leverer udkast, trykdetaljer, udformninger eller prøver, som skal godkendes af jer forud for produktionen af Varerne, skal I straks sørge for skriftligt at sende godkendelse til os. DS Smith kan ikke drages til ansvar for forsinkelser, som skyldes jer. Vores forpligtelse er at levere Varerne, således som de er godkendte. Det vil sige, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle fejl, som I ikke har identificeret på prøveeksemplarer forud for jeres godkendelse.

c) De tilbudte priser for tryk er betinget af, at vi modtager egnet materiale fra jer, ligesom priserne er givet under den forudsætning, at vi kan bruge vores standard sortiment af trykfarver. Afviges der fra dette udgangspunkt, kan vi pålægge eventuelle ekstra omkostninger til prisen.

9. OVERGANG AF RISIKO OG ADKOMST

a) Risikoen for Varerne overgår til jer:

 • når aflæsning af Varerne er færdiggjort på leveringsadressen, såfremt vi er ansvarlige for levering, eller
 • på tidspunktet for aftalt levering, såfremt I undlader at acceptere levering af Varerne som aftalt.

b) Ejendomsretten til Varerne overgår ikke til jer, før DS Smith har modtaget betaling af den fulde købesum samt ethvert udestående forfaldent beløb, uanset om det udestående beløb relaterer sig til denne Aftale eller andre forhold mellem os. Indtil ejendomsretten overgår, da:

 • opbevarer I alene Varerne midlertidigt, og I skal sikre, at Varerne er tydeligt identificeret som ejendom tilhørende DS Smith enten for sig selv eller i sammenhæng med andre produkter, som de er integrerede i. I er desuden forpligtet til at sikre, at Varerne opbevares korrekt og gerne adskilt fra andre varer, når muligt, samt at Varerne er forsikrede, og
 • såfremt I ikke sikrer rettidig betaling samt betaling af andre udestående beløb, eller vi har rimelig grund til at tro, at I ikke er i stand til at betale rettidigt, kan DS Smith til enhver tid gøre brug af dette ejendomsforbehold og hente Varerne hos jer, i den forbindelse garanterer I DS Smith en uigenkaldelig ret til at hente Varerne fra det sted, hvor de måtte befinde sig.

10. OPHÆVELSE

a) I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse af Aftalen kan den anden part ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning ved at give skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt den misligholdende part ikke kan afhjælpe eller ikke vil afhjælpe misligholdelsen indenfor 21 dage efter modtagelsen af meddelelsen om manglen. På tidspunktet for ophævelse forfalder ethvert andet krav, som hver af os har imod den anden.

b) DS Smith kan til enhver tid ophæve Aftalen med øjeblikkeligt virkning ved at give meddelelse til jer, hvis DS Smith har rimelig grund til at forvente, at I ikke er i stand til at betale prisen eller andre betalinger rettidigt. I det tilfælde bortfalder enhver forpligtelse for DS Smith under Aftalen.

c) Aftalens afsnit om garantier, ansvarsbegrænsninger, immaterielle rettigheder, fortrolighed samt om opsigelse fortsætter med at bestå efter Aftalens ophævelse eller udløb.

11. ANSVAR

a) Vareprøver, beskrivelser, layouts, prognoser, brochurer og andet skriftligt materiale, som vi har leveret, viser alene en vares generelle karakter, og I skal ikke basere jeres forventninger til Varen på sådant materiale.

b) DS Smiths ansvar i til fælde af (i) død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller (ii) bedrageri fraviges ikke.

c) Skulle DS Smith eller en af vores medarbejdere eller repræsentanter uagtsomt forårsage skader på jeres ejendom ved levering af Varerne som følge af en eller flere sammenhængende begivenheder, skal DS Smiths samlede totale økonomiske ansvar være begrænset til 100.000 kr.

d) DS Smiths samlede økonomiske ansvar under denne Aftale (dog bortset fra krav i henhold til afsnit 5. a eller 11.c) er begrænset mest muligt under gældende lov og kan alene gøres gældende i tilfælde af direkte tab. Det samlede økonomiske ansvar kan maksimalt udgøre op til 10 % af prisen af den leverance, som har givet anledning til kravet.

e) DS Smith kan ikke gøres ansvarlig for (direkte eller indirekte) tab af fortjeneste, indtjening, omsætning, forretningsmuligheder, kontrakter, goodwill, forventede besparelser, spildte udgifter, korruption eller ødelæggelse af computerdata, eller for ethvert andet indirekte eller direkte tab, uanset om tabet skyldes vores uagtsomhed, kontraktbrud, skadegørende handlinger, tilsidesættelse af lovmæssige forpligtelser eller på anden vis udspringer af, eller har forbindelse med Aftalen.

f) Ingen af os kan gøres ansvarlige for manglende opfyldelse af respektive forpligtelser overfor den anden part, når den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder, som er udenfor vores rimelige kontrol.

12. GENERELT

a) Kræver det licens eller tilladelse fra lovgiver eller en myndighed at erhverve, transportere, opbevare eller på anden vis at anvende Varerne, er I som kunde for egen regning ansvarlig for at anskaffe sådant, og ønsker DS Smith det, skal I fremlægge bevis herfor.

b) Såfremt der er tilvejebragt udstyr, såsom stanseforme, klicheer, tegninger, fotoarbejde, film mv. til brug for ordren, tilhører dette jer, hvis I har betalt den fulde pris. Hvis I alene har betalt dele af prisen og DS Smith resten, kan I købe DS Smith ud ved betaling af differencen. Udstyr udleveres til jer ved samarbejdets ophør, hvis I anmoder om det. Udstyr opbevaret hos DS Smith, og som I ikke har bedt om at få udleveret, vil blive bortskaffet to år efter sidste leveringsdato uanset om samarbejde er ophørt eller ej.

c) Denne Aftale tillægger ikke tredjemand nogen ret eller værdi, og en person, som ikke er part i Aftalen, kan ikke håndhæve Aftalens vilkår.

d) Enhver meddelelse, herunder ethvert varsel i henhold til Aftalen, skal ske skriftligt og ved personlig levering eller ved anbefalet brev til henholdsvis DS Smiths og jer. Enhver sådan meddelelse anses for at være modtaget:

 • Ved personlig levering, på tidspunktet for levering, og
 • Ved forudbetalt dokumenteret levering eller anbefalet brev, 48 timer fra tidspunktet for forsendelse,

forudsat, at bekræftet levering sker før kl. 8.00 på en hverdag, idet meddelelsen da anses for at være modtaget kl. 8.00 den pågældende hverdag, og hvis bekræftet levering foretages efter kl. 16.00 på en hverdag, eller på en dag som ikke er hverdag, skal meddelelsen anses for at være modtaget kl. 9.00 den næstkommende hverdag.

e) Ethvert afsnit i Aftalen kan separeres fra Aftalen. Hvis en del af Aftalen er eller på noget tidspunkt bliver erklæret for ugyldigt eller uden retskraft på baggrund af en retsafgørelse eller bestemmelse ved lov, og delen ikke påvirker de øvrige dele af aftalen, skal de resterende afsnit og dele af Aftalen fortsætte med gyldigt at bestå. Hvis en bestemmelse i Aftalen findes ugyldig, ulovlig eller ikke på anden vis ikke kan håndhæves, men ville have juridisk gyldighed eller kunne fuldbyrdes, hvis en del af bestemmelsen blev slettet eller ændret, vil bestemmelsen gælde i ændret form, uanset den nødvendige begrænsning eller ændring. Ugyldighed i ét retssystem påvirker ikke gyldigheden eller muligheden for håndhævelse i et andet retssystem.

f) Efterladelse af ejendom til DS Smith er for egen risiko, og I skal sikre jer en kvittering herfor.

g) Intet afkald eller frafald af ansvar fra DS Smith vedrørende en overtrædelse af Aftalen, som er begået af jer, kan eller skal betragtes som afkald på eventuelle efterfølgende brud på samme bestemmelse eller enhver anden bestemmelse i Aftalen.

h) DS Smith er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder som er opstået på baggrund af denne Aftale. Såfremt det er nødvendigt, skal I overdrage eller sikre overdragelse af alle sådanne rettigheder (herunder moralske rettigheder) til DS Smith. Med forbehold for den fulde betaling for Varerne, gives I en ikke-eksklusiv, ikke videre-licenserbar ret til at anvende Varerne i forbindelse med virksomhedsdrift i Danmark.

i) DS Smith er ansvarlig for at levere Varerne men kan vælge at overdrage leveringsopgaven til en underleverandør.

j) I kan ikke videredelegere, overdrage eller på anden vis overføre dele eller alle rettigheder, interesser eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden DS Smiths forudgående, skriftlige samtykke, der ikke urimeligt tilbageholdes.

k) Aftalen og dens indhold er fortroligt og må ikke videregives til nogen person uden DS Smiths tilladelse.

l) Enhver henvisning til skriftlig kommunikation i Aftalen skal omfatte elektroniske kommunikationsformer, såsom e-mail. Kommunikerer vi med jer elektronisk, vil den elektroniske kommunikation have retskraft fra det tidspunkt, hvor kommunikationen forlader vores postkasse. Enhver elektronisk kommunikation fra jer til DS Smith skal have effekt fra det tidspunkt, hvor det ankommer i vores elektroniske postkasse.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

a) Aftalen og enhver tvist eller krav, som udspringer af eller i forbindelse med Aftalen og Aftalens indhold (herunder eventuelle ikke-kontraktretlige tvister eller krav), skal afgøres efter dansk ret, undtagen CISG og de danske lovvalgsregler.

b) Med forbehold for afsnit c) nedenfor, er vi uigenkaldeligt enige om, at enten Byretten i Randers eller Sø- og Handelsretten i København skal udgøre værneting for enhver retssag, søgsmål eller retsforfølgning og behandle enhver tvist, som udspringer fra eller på nogen måde er relateret til Aftalen eller Aftalens ikrafttræden (”Sagsanlæg”), også i tilfælde af behov for bistand til at fuldbyrde eller en dom eller andre krav.

c) Intet i dette afsnit 13 skal eller kan forstås som en begrænsning af DS Smiths ret til at anlægge sag mod jer i retten i ethvert land, hvor I måtte have aktiver i, eller ved enhver anden kompetent myndighed, ligesom sagsanlæg i en eller flere jurisdiktioner ikke skal udelukke DS Smiths mulighed for sagsanlæg i andre jurisdiktioner (uanset om dette sker samtidigt eller ej), hvis og i det omfang gældende lov tillader det.

 

PERSONDATAPOLITIK

For at der kan indgåes købsaftale med DS Smith Packaging, har vi brug for følgende oplysninger:

• Firmanavn
• Adresse/Leveringsadresse/Åbningstider varemodtagelsen
• Telefonnummer
• CVR-nummer
• E-mail adresse til faktura
• Navn på kontaktperson
• Telefonnummer på kontaktperson
• E-mail adresse på kontaktperson

Vi foretager registreringen af jeres firma- og personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til jer og for at kunne rette henvendelse til jer, hvis der skulle opstå situationer hvor vi har brug for at komme i kontakt med jer. Disse oplysninger registreres på vores server og kan slettes hvis kontoen ikke har været aktiv i 5 år. Når der indsamles firma- og personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af jeres udtrykkelige samtykke via godkendelse af vores handelsbetingelser, således at I er informeret om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 

Kun administrative medarbejdere har adgang til personoplysninger. De dataansvarlige på dssmithwebshop.dk er alle ansatte i DS Smith Packaging. Oplysninger afgivet til dssmithwebshop.dk videregives eller sælges ikke videre til tredjemand, og der registreres aldrig personfølsomme oplysninger. Som kunde på dssmithwebshop.dk har I altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. I har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om jer. Disse rettigheder har I efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til DS Smith Packaging via e-mail: dssmithdk@dssmith.com.

 

Siden er senest opdateret 17/5-2018

Du kan oprette et login til webshoppen, så kan vi huske dig til næste gang. Et login giver også mulighed for at vælge fremsendelse af faktura frem for anvendelse af betalingskort.

Opret login